Hva du bør tenke over - før du skaffer deg skilpadde

Skilpadder er sosiale dyr som bør holdes minst to sammen. Dersom du ønsker å holde en skilpadde må du søke dispensasjon fra Mattilsynet.

Innførsel, hold og salg av skilpadder og andre reptiler har vært forbudt i Norge siden 1976, og dyr som holdes ulovlig blir beslaglagt. Dersom du ønsker å innføre og holde en skilpadde (eller overta et allerede innført dyr) må du søke dispensasjon fra Mattilsynet. Det har vært gitt dispensasjon fra forbudet til personer med helseplager som hindrer hold andre typer kjæledyr, for eksempel allergi mot dyrehår. Slike dispensasjoner gjelder kun hold av landskilpadder av typen Testudo og Geochelone/Stigmochelys. lnnførsel av herpetiler er også regulert av Viltloven og av Washingtonkonvensjonen, som regulerer den internasjonale handelen med truede arter (The Convention on international Trade in Endangered Species - CITES). Innførselstillatelse for slike dyr søker du om hos Miljødirektoratet. Unntak gjelder for landskilpadder av typen nevnt over, hvor Mattilsynet kan behandle søknad om innførsel og hold uten innførselstillatelse. Det kreves likevel en CITES-sertifisering, i form av eksporttillatelse fra avsenderlandet.

Skilpadder lever normalt i over 50 år, noen opp mot 100 år. Å holde et slikt dyr i fangenskap medfører derfor et betydelig ansvar, og du bør tenke nøye gjennom om du er forberedt på å ta deg av et dyr over lang tid.

Skilpadder er sosiale dyr som bør holdes minst to sammen. To eller flere hunner går som regel sammen uten problemer. Hanner kan være påtrengende mot hunner og aggressive mot andre hanner i parringstiden. Du bør derfor bare holde én hann i et terrarium, sammen med én eller flere hunner. Når to eller flere skilpadder skal bo sammen, er det viktig at de har god plass. Terrariet må være stort nok til at hvert individ kan trekke seg tilbake til sitt eget område og samtidig ha tilgang på gjemmested, mat og vann. Følg med på om alle skilpaddene spiser og trives, og sørg for at de kan slippe unna hverandre ved behov. Hanner av arten russisk landskilpadde (Testudo horsfieldii) bør alltid holdes alene, da de er aggressive mot andre individer.

Skilpadder er vekselvarme dyr som er tilpasset et varmt klima. Dersom skilpadder skal trives i fangenskap, må du tilby dem et miljø som likner deres naturlige levemiljø. Du bør søke råd i dyrebutikk, hos erfarne skilpaddeeiere, i bøker eller på internett når du skal lage et godt levemiljø for skilpaddene dine. Noen arter vil gå i dvale (hibernere). For at dette skal foregå på en riktig måte i fangenskap, er det viktig at du legger forholdene til rette.

Skilpaddene i ferien

Du er ansvarlig for at dyra dine får forsvarlig stell, også når du er bortreist. Før du anskaffer deg skilpadde bør du derfor snakke med venner og familie om hjelp til feriepass. Det er sjelden noen god idé å ta med skilpadder på ferie. De liker ikke å flyttes til nye steder. Derfor bør du få noen til å passe på skilpaddene der de føler seg hjemme.

Gi instruksjoner om renhold og fôring og oppgi også nummeret til veterinæren i tilfelle noe uforutsett skulle skje.

Barn og skilpadder

Skilpadder kan være fine hobbydyr for barn som er allergiske mot dyr med pels, forutsatt at en voksen tar ansvaret for at dyrene får riktig stell. Vær likevel klar over at dette ikke er kjæledyr som skal løftes og koses med. Håndtering er stressende for skilpadder og bør bare gjøres når det er absolutt nødvendig.

Smitte fra skilpadder

Alle reptiler, inkludert skilpadder, kan være bærere av salmonella. Det er få mennesker som blir smittet av salmonella fra reptiler og det fører sjelden til alvorlige infeksjoner. Smittefaren reduseres hvis du er nøye med å vaske hendene godt etter å ha tatt på skilpadden. Små barn og personer med svekket immunsystem bør likevel ikke håndtere skilpadder eller andre reptiler.

Del
13.05.2020 18:15

Fjern skilpadden fra gulvet

Tradisjonelt stuehold er feil for skilpadder. De kan bli syke eller stresset av å gå mye innendørs på stuegulvet.

19.12.2017 10:36

Slangene ut av skapet

Veterinærklinikker får flere reptilpasienter etter at forbudet mot å holde skilpadder, øgler og slanger i norske hjem ble opphevet.

27.09.2017 11:07

Eksotiske kjæledyr tillatt

I dag trer nye regler for hold av reptiler i kraft. Det betyr at 19 arter i kategoriene slanger, øgler og skilpadder kan holdes som kjæledyr.