Zdeněk Macháček - Unsplash

Fraråder flyvefjærklipping

Rådet for dyreetikk mener flyvefjær på små og store papegøyer ikke skal klippes rutinemessig. De sier at lovverket kan tolkes slik at inngrepet burde være ulovlig.

- Å frata fugler evnen til å fly, frarøver dem deres mest grunnleggende og definerende egenskap. Millioner av år med evolusjon og biologiske tilpasninger forsvinner ikke bare fordi det er enklere å fjerne muligheten for å fly enn å tilrettelegge for atferden. Riktignok kan flyvefjærklippede fugler holdes utendørs, men det kan man også gjøre med fugler tilvendt flyvesele eller ved bruk av volierer. Å la fuglen være ute, fordrer derfor ikke i seg selv klipping, skriver Rådet for dyreetikk (RDE) i en uttalelse 11. oktober. 

Flyvefjærklipping diskuteres hyppig blant fugleeiere på sosiale medier, og veterinærer mottar stadig henvendelser fra eiere som ønsker at fuglene deres skal bli klippet eller som ønsker å rådføre seg om dette. RDE har derfor vurdert klipping av flyvefjær hos små og store papegøyearter i forhold til lovverket i Norge og i forhold til dyrevelferden og det etiske aspektet av slik behandling.

- I denne uttalelsen har vi vist at klipping har stor negativ innvirkningen på alle de tre delene av dyrevelferdbegrepet. Rådet for dyreetikk mener også at flyvefjærklipping bryter med flere av paragrafene i dyrevelferdsloven og dyrehelsepersonnelloven og dermed kan tolkes dithen at inngrepet burde være ulovlig, skriver RDE i sin uttalelse.

De anbefaler å velge andre alternativer som gjør det mulig å la fuglen være ute og fly relativt fritt, slik som tilvenning med fuglesele fra fuglen er liten, eller å lage voliere som er så stort at det muliggjør flyvning.

Uttalelsen avsluttes med følgende generelle råd:

  • Flyvefjærklipping skal ikke utføres rutinemessig.
  • Flyvefjærklipping kan etter konsultasjon med veterinær utføres unntaksmessig på fugler eldre enn ett år dersom alle faktorer veies opp mot hverandre og konklusjonen er at klipping medfører en klar fordel for fuglen.
  • Grunnet risikoen for skader og feilklipping, mener RDE at flyvefjærklipping kun skal utføres av veterinær som innehar den nødvendige kompetansen.

 

Les hele uttalelsen hos Rådet for dyreetikk.

Rådet for dyreetikk er et uavhengig, bredt sammensatt råd som jobber med etiske vurderinger knyttet til dyr og dyrehold. Det er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet.

Del
24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.

21.12.2016 11:12

Fugleinfluensa i Norden

Det er nå påvist fugleinfluensa i Danmark, Sverige og på Åland i Finland. Dette gjør at veterinærinstituttet har oppjustert risikovurderingen for smitte i Norge.

25.11.2016 11:20

Informasjon om fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler. Den alvorligste typen kan føre til at hele fjørfeflokker dør raskt.